كارگاه معرفي رجال و مشاهير اصفهان

كارگاه پنجم: معرفی رجال و مشاهیر اصفهان

شناخت بزرگان اصفهان،‌ افراد شاخصی که به شیوه‌های مختلف در پیشبرد تمدنی این مرز و بوم، اثر گذارند، انسان‌های ارزشمندی که پیشگام بوده‌اند، به عنوان میراثی کشوری و حتی جهانی،‌ اهمیت ویژه‌ای دارد. مرکز اصفهان‌شناسی در راستای رسالت خود برای شناساندن این بزرگان، در قالب کارگاه‌ رجال و مشاهیر اصفهان، ضمن معرفی این افراد، درباره جایگاه و میزان اثرگذاری هریک، آثار مکتوب و غیر مکتوب به جامانده از ایشان و نقش این بزرگان در پیشرفت فرهنگ در اصفهان و جای آن‌ها در میراث ماندگار بشری می‌پردازد.

All rights reserved
Designed by: Hamid Reza Varshabi

Search