سکه شناسی دوران اسلامی و نادانسته های آن

سکه شناسی دوران اسلامی یکی از دانش هایی است که همواره به کمک کتون تاریخی آمده و نکات مبهم تاریخی را آشکار کرده و یا به تصحیح متون تاریخی می پردازد ، از این رو شناخت سکه و آگاهی ازشیوه کار علمی با سکه های دوران اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

در این کارگاه به برخی از محورهای مهم سکه شناسی دوران اسلامی با تاکید بر سکه های اوائل اسلام تا قرون میانی پرداخته می شود.

عمده ترین محورهای مورد بحث در کارگاه عبارتند از:

علت ضرب سکه و اهمیت آن در دوران اسلامی، چگونگی شناخت سکه ای اموی و عباسی و تفکیک آنها بر اساس ویژگی های خاص هر کدام، چگونگی تشخیص جهت های رو و پشت سکه ( این موضوع یکی از مباحث مورد اختلاف سکه شناسان دوران اسلامی است)، سکه های پیوند( این اصطلاح توسط این جانب به سکه هایی داده شده است که پشت و روی سکه از یک حاکم نبوده و فاقد تطابق زمانی می باشند)، قطعات بریده شده سکه و اهمیت آن و ارزش اقتصادی قطعات بریده شده، بررسی حروف رمزی موجود بر سکه های اسلامی ، علت تداوم ضربه  سکه های خلفای عباسی پس از خلع از قدرت و یا فوت آنها ، نام حکاکان سکه، و در نهایت تقسیم بندی جهان اسلام بر استاس کتیبه های موجود بر روی سکه های دوران اسلامی و سایر مباحث مرتبط با آن .

 

All rights reserved
Designed by: Hamid Reza Varshabi

Search