مهر و رازهای سر به مهر

در طی کاوش های باستان شناختی تعداد قابل توجهی مهر، اثرمهر، تابلت(الواح گلی) و.... یافت شده است. با کنکاش و دقت نظر پژوهشگران بر جزییات منقور و حک شده در فضای کوچک مهرها، نقوش و آثار مکتوب آنها، اهمیت هر چه بیشتر مهرها در آگاهی یافتن از تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و اداری جوامع انسانی در طی قرون مختلف آشکار گردید. و زمینه ایجاد دانش مهر شناسی فراهم آمد.

در این دانش علاوه بر توجه به ساختار ، و کاربردی به ارزش وجودی مهرها و آثار مرتبط به آنها که منعکس کننده گسترده و همه جانبه زندگی بشر از دوران زندگی قبیله ایی تا اعصار پس از آن می باشد، پرداخته می شود.

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی نیز علاوه بر تاکید بر اهمیت دانش مهرشناسی به عنوان یک منبع موثق علمی، در کنار سایر منابع مکتوب و غیر مکتوب بوده و با مروری بر فرهنگ ساخت مهر و کاربرد آن در دوران بیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی، به بررسی ویژگی ها و شاخصه های هر دوره پرداخته می شود.

موضوعاتی قابل بحث عبارتند از: ماهیت کاربردی مهر در دوران مختلف، عوامل موثر در ترویج هنر مهرسازی، سبک های هنری رایج در مهرهای هر دوره، ارتباطات فرهنگی مناطق مختلف از طریق تبادلات تجاری، ویژگی های مهرسازی در هر دوره و مقایسه آن با دوران دیگر،گل مهرها و اهمیت کاربردی آنها، پاکت های گلی و نقش آن ها در تجارت دوران مختلف، ویژگی های هنر مهرسازی و کاردبرد آن در دوران اسلامی و مقایسه با دوران قبل، معرفی قدیمی ترین مهرهای دوره اسلامی  به استناد مکشوفات باستان شناختی و موزه ایی و.....  .     

All rights reserved
Designed by: Hamid Reza Varshabi

Search