کارگاه تاریخ اصفهان پیش از اسلام با حضور دکتر سید اصغر محمودآبادی

 

کارگاه آموزشی « تاریخ اصفهان پیش از اسلام » با حضور استاد تاریخ دانشگاه، جناب آقای دکتر سیّداصغر محمودآبادی در روزهای 28 و 29 بهمن 96 از سوی مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل با حضورچشمگیر علاقمندان برگزار گردید.

شرح درس:

اصفهان به عنوان شهر تاریخ ....شهری که آغاز آن با آغاز تاریخ ایران زمین همراه و همسو است. این شهر در ایران پیش از اسلام همواره از اهمیتی استراتژیک و شایان توجه برخوردار بود گرچه به دلائل گوناگون به پایتختی انتخاب نشدامّا هرگز از اهمیّت سیاسی اقتصادی و ارزشی آن کم نشد.

عنوان مطالب کارگاه:

اصفهان عصر ماد-عصر هخامنشی-عصر سلوکیان-عصر اشکانیان-عصر ساسانیان-عصر اوّل اسلام در ایران

تحوّل شهر و شهرسازی در ایران پیش از اسلام (کلیات)-شهر ایرانی در دورانهای مختلف پیش از اسلام

اصفهان شهر شاخص

 

All rights reserved
Designed by: Hamid Reza Varshabi

Search