نخستین فراخوان ثبت و ضبط فرهنگ عامه"آیین نگاری آیین ها "

مرکز اصفهان شناسی وخانه ملل به مناسبت نکوداشت هفته فرهنگی اصفهان برگزار کرد
نخستین فراخوان ثبت و ضبط فرهنگ عامه تحت عنوان" آیین نگاری آیین ها " با حضور دکتر علی اصغر بلوکباشی
مکان: خیابان باغ گلدسته، کتابخانه مرکزی
زمان: یکشنبه  8 اردیبهشت ماه 98     ساعت17:30
 
All rights reserved
Designed by: Hamid Reza Varshabi

Search