نشست تخصصی منبع شناسی فرهنگ عامه

شست تخصصی منبع فرهنگ عامه توسط مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل با مشارکت کتابخانه تخصصی هنر ،همزمان با نکوداشت هفته فرهنگی اصفهان برگزار گردید.سخنران این نشست جناب آقای دکترمحمدحسین ریاحی از اساتید مبرز و برجسته در این حوزه بودند.

 

 

All rights reserved
Designed by: Hamid Reza Varshabi

Search