کارگاه بازخوانی اسناد توصیفی-تصویری و مطالعات تاریخ شفاهی معماری در بازشناسی بناهای تاریخی اصفهان

کارگاه آموزشی بازخوانی اسناد تصویری-توصیفی و مطالعات تاریخ شفاهی معماری در بازشناسی بناهای تاریخی اصفهان توسط مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل در تاریخ 18 و 25 خرداد و با استقبال گسترده دانشجویان و اساتید این حوزه برگزار گردید.

All rights reserved
Designed by: Hamid Reza Varshabi

Search