ضرب المثل ها

اِز گوشه ابرو شيرجه وَر می‌دارِد
با وسيله هاي مختصر مي خواهد كارهاي بزرگ انجام دهد.
All rights reserved
Designed by: Hamid Reza Varshabi

Search