نگاه مدير

رجال و مشاهير هر ملّت ميراث معنوي و مايه هاي افتخار آن ملّت هستند و بويژه، استادان و هنرمندان و پيش كسوتانِ زنده، بنا بر يك قرارداد نانوشته ي بين المللي ميراث زنده ي (Live Heritage ) ملّت ها به شمار مي روند. بنابراين، تكريم منزلت ايشان، تلاش براي معرفي ايشان، بقاي ايشان، و درك، فهم و شناخت و معرفي مجاهدات و دستاوردهاي ايشان، وظيفه اي همگاني است. رئيس مركز اصفهان شناسي وخانه ملل

All rights reserved
Designed by: Hamid Reza Varshabi

Search