كارگاه آموزشي طراحي سنتي

اولين جلسه از نخستين دوره كارگاه آموزشي "طراحي سنتي" (مقدماتي) توسط خانم دكتر بهاره تقوي نژاد مدرس دانشگاه هنر اصفهان در مركز اصفهان شناسي و خانه ملل

 

 

All rights reserved
Designed by: Hamid Reza Varshabi

Search