طرح عظیم ثبت و ضبط فرهنگ عامه اصفهان (با تکیه بر آداب و رسوم، آیین ها)

مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل برای نخستین بار برگزار می کند:

طرح عظیم ثبت و ضبط فرهنگ عامه اصفهان (با تکیه بر آداب و رسوم، آیین ها) با همکاری سازمان کل آموزش  و پرورش به مرکزیت هنرستان نوایی اصفهان در قالب آموزش دوره کارورزی هنرجویان به عنوان طرح استفاده بهینه از اوقات فراغت و به منظور آشنایی و آموزش تخصصی با نحوه جمع آوری استخراج مواد و موضوعات فرهنگ عامه به عنوان سفیران کوچک مرکز اصفهان شناسی

 

All rights reserved
Designed by: Hamid Reza Varshabi

Search